×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

فرآیند افزایش اعتبار و رزرو غذا در سامانه تغذیه                        /uploads/51/2023/Oct/18/فرآیند افزایش اعتبار و رزرو در سامانه تغذیه.pdf

فرآیند تسویه حساب از سیستم اتوماسیون تغذیه         /uploads/51/2023/Oct/18/فرآیند تسویه حساب دانشجویان از سیستم اتوماسیون تغذیه.pdf

فرآیند ورود به اتوماسیون تغذیه                                               /uploads/51/2023/Oct/18/فرآیند ورود به اتوماسیون جدید تغذیه.pdf

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست