×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

      اداره رفاه دانشجویان بعنوان زیرمجموعه ای از مدیریت امور دانشجوئی و برنامه های کلی این اداره در چهار حیطه وام دانشجویی و کار دانشجویی تسویه حساب فارغ التحصیلان و بیمه قابل ارائه می باشد.

     این اداره عهده دار پرداخت انواع  وام(تحصیلی ، انواع وامهای ضروری و انواع وام ودیعه مسکن مقاطع عادی و تکمیلی، شهریه ، ازدواج و فرزند  عتبات  وکاردانشجویی، بیمه حوادث، بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی،  انجام تسویه حساب و صدور فرم اعلام میزان بدهی فارغ التحصیلان، انجام اقدامات لازم جهت صدور مجوز صندوق رفاه دانشجویان می باشد.

 

Email: refah.daneshjoee@sbmu.ac.ir

  

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست