×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

خوابگاه امیر آباد

سرپرست خوابگاه : نقدی

ظرفیت خوابگاه :120 نفر

آدرس: کارگر شمالی-روبروی مرکز قلب تهران کوچه مظفری خواه پلاک148

کدپستی :1413643753

تلفن :88639497

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست