×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

       خوابگاه سرشار

سرپرست خوابگاه : فاطمه پودفروش

ظرفیت خوابگاه :200 نفر

آدرس: تجریش خیابان ولیعصر کوچه سرشار پلاک10

تلفن:22721351-22721367

کدپستی:1961835484

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست