×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

خوابگاه سمیه

سرپرست خوابگاه : فاطمه بشکول

ظرفیت خوابگاه :423 نفر

آدرس:شریعتی نرسیده به مطهری

تلفن:88402032-88475737-

کدپستی:1639646851

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست