×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

             خوابگاه فردوس

سرپرست خوابگاه :محسن صفری باهوش

ظرفیت خوابگاه :210نفر

آدرس:خیابان ولیعصر روبروی پارک ساعی کوچه آبشار

تلفن:-88887176-88888781

کدپستی: 1586845418

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست