×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دستور العمل تسهیلات بیمه تامین اجتماعی

/uploads/51/2023/Aug/06/دستورالعمل تسهیلات بیمه تامین اجتماعی.pdf
راهنمای دستور العمل تسهیلات بیمه تامین اجتماعی

/uploads/51/2023/Aug/06/راهنمای الغای قراداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید برای استفاده از خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی_1.pdf

/uploads/51/2023/Aug/06/راهنمای_ابطال_انعقاد_قرارداد_تامین_اجتماعی_و_انعقاد_قرارداد_جدید_با_درج_سوابق_بیمه_ای_و_حمایت_درمان_ (1)_1.pdf

/uploads/51/2023/Aug/06/راهنمای_ثبت_نام_در_سامانه_تامین_اجتماعی (3)_1.pdf

جدول تعهدات بیمه درمانی تکمیلی

 

/uploads/51/2024/Apr/23/آدرس شعب بیمه دی در سراسر کشور.tif

/uploads/51/2024/Apr/23/جدول تعهدات بیمه تکمیلی.pdf

اجاره نامه خوابگاهها 1402

/uploads/51/2023/Sep/10/دستورالعمل اجاره_بهای خوابگاه_های دانشگاه_های علوم پزشکی 1402-_compressed.pdf

دستور العمل تسهیلات1402-1403

/uploads/51/2023/Sep/09/دستورالعمل 1402_1.pdf

دستورالعمل وام شهریه

 

/uploads/51/2023/Sep/09/وام شهریه دولتی 1402.pdf

دستورالعمل وام دستیاری

 

/uploads/51/2023/Aug/06/دستورالعمل وام دستیاری 02-1401.pdf

دستورالعمل تسهیلات دانشجویان ممتاز

 

/uploads/51/2023/Aug/06/دستورالعمل تسهیلات - دانشجویان ممتاز و نمونه.pdf

دستورالعمل ودیعه مسکن نخبگان

/uploads/51/2023/Aug/06/دستورالعمل ودیعه مسکن نخبگان_1.pdf
آیین نامه فعالیتهای دانشجویی /uploads/51/2024/Apr/08/آیین نامه فعالیت دانشجویی.pdf
   
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست