×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

                              شرح وظایف مدیریت دانشجویی

1- برنامه ریزی در خصوص مسائل رفاهی، خوابگاهی و امور تغذیه دانشجویان

2-  بهینه سازی فضای زندگی و تأمین نیازهای اولیه معیشتی، رفاهی و فرهنگی برای دانشجویان ساکن در خوابگاه‌ها

3- اجرای دقیق قوانین، آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و فعال سازی شوراها و کمیته های مرتبط

4- مشارکت در اجرای برنامه های حوزه های معاونت در خوابگاههای دانشجویی و پاویون ها

5- نظارت و کنترل برنامه سرویس های ایاب و ذهاب خوابگاههای دانشجویی

6- استفاده بهینه از منابع و امکانات و ارتقاء خدمات رفاهی و توسعه و تعمیم فعالیت های خوابگاهی دانشجویان

7- اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان

8- تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان و خانواده ها

9-  برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تامین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها

10- پیگیری امور مربوط به بیمه های دانشجویان

11- انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وام های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط

12- انجام امور مربوط به تسویه حساب وام های صندوق رفاه دانشجویان

13-  نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی

14- نظارت برحسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی و ارتقاء کیفیت تغذیه و بهداشت محیط

15-  برنامه ریزی جهت فعالیت دانشجویی در امور مختلف

16- نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائی های لازم

17- انعکاس نظارت و پیشنهادات دانشجویان به مدیران و رؤسای ذیربط  

18- بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط

19- بهره گیری از ابزارهای نوین مدیریتی و جلب مشارکت صاحبنظران، مدیران و کارکنان مؤمن، متعهد و دلسوز در راستای اهداف و برنامه‌های معاونت

20- انجام سایر امور محوله و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های واحدهای تحت پوشش

   

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست