×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

             محمد سوری

سمت: معاون مدیر امور دانشجویی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت دولتی

رزومه کاری:

سرپرست مجتمع خوابگاهی امام علی(ع) از سال 1388لغایت 1391

رئیس امور اداری امور دانشجویی و ایاب و ذهاب از سال 1392 لغایت 1394

رئیس اداره خوابگاهها  از سالن 1397لغایت 1400

معاون مدیر امور دانشجویی از سال 1401

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست