×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

با توجه به وسعت و گستردگی وظایف مدیریت امور دانشجویی، ضرورت وجود واحد طرح و برنامه به عنوان یک واحد پشتیبان فکری و عملی با هدف پیشبرد برنامه های مدیریت ،کاملاً مشهود می باشد. این واحد با هماهنگی درون بخشی و برون بخشی ، ارائه طرح ها، برنامه های کاربردی از جمله سازماندهی بدنه دانشجویی تحت عنوان شورای صنفی دانشجویانی در راستای اهداف رفاهی ،ایجاد و ساماندهی کمیته مدیریت بحرانم مرتبط با حوادث خوابگاهی،وتدارک و اجرای اعتبار بخشی خوابگاهی، تنظیم قراردادها و تفاهم نامه های حوزه دانشجویی و رفاهی و  ارائه مستندات برنامه عملیاتی مشترک، اطلاع رسانی برنامه ها و جمع آوری و آنالیز گزارشات و آمار های قابل ارائه این حوزه را از وظایف خود می داند. موفقیت برنامه ها و طرح ها به نحو مطلوب میسر و ممکن نخواهد بود، مگر قبل از اجراء،‌ حین اجراء و پس از اجراء طبق روشهای متداول و مرسوم مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. لذا این واحد به تدوین چشم انداز ها و برنامه ریزی بلند مدت و میان مدت و تعیین شاخص ها و نظارت بر آن ها می پردازد.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست