×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اطلاعیه ارزاق دانشجویان خوابگاه متاهلین                         /uploads/51/2023/Oct/18/اطلاعیه ارزاق خوابگاه متاهلی.pdf

اطلاعیه بخشودگی جرائم عدم دریافت غذای رزرو شده        /uploads/51/2024/Feb/06/قابل توجه دانشجویان مشمول جریمه عدم دریافت غذای رزرو شده.pdf

برنامه غذایی اردیبهشت ماه 1403                                    /uploads/51/2024/Apr/20/برنامه غذایی اردیبهشت1403.pdf

اطلاعیه ارزاق صبحانه اردیبهشت ماه 1403                       /uploads/51/2024/May/06/document.pdf

اطلاعیه ارزاق دانشجویان ساکن خوابگاه                             /uploads/51/2023/Oct/18/اطلاعیه ارزاق دانشجویان.pdf

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست