×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

تلفن دفتر مدیریت: 22439832-021      22439833-021

سامانه پیامکی مدیریت دانشجویی : 300082470

تلفن اداره خوابگاهها: 22179518-021   22439836-021-  23872416-021  -23872269-021

تلفن واحد ایاب و ذهاب دانشجویی :22439835-021

تلفن اداره رفاه دانشجویی: 22439839-021- 23872268-021

تلفن اداره تغذیه دانشجویان :22420692-021

واحد طرح و برنامه : 22420743-021متن استاتیک شماره 39 موجود نیست