×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

      مهندس افشین شکیبا

سمت: رئیس اداره خوابگاهها

تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی منابع طبیعی

تلفن:22179518-22439836

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست