×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

    دکتر پیمان قنبریان

سمت: مدیر امور دانشجویی

مدرک تحصیلی :دکتری حرفه ای

رشته تحصیلی :پزشکی

رزومه کاری :

بازرس ماده یک دانشگاه

عضو شورای سلامت و روان دانشگاه

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست