×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

معرفی واحد

           اداره تغذیه با تعداد 10 نفر پرسنل کلیه امور مربوط به تغذیه دانشجویان اعم از برنامه ریزی، ارائه آمار و اطلاعات، نظارت بر روند تهیه،آماده سازی، طبخ و توزیع غذا، نظارت بر مسائل بهداشتی و هماهنگی کلیه امور مرتبط با غذای دانشجویان را بر عهده دارد. در حال حاضر تهیه غذای دانشکده های پزشکی، بهداشت و ایمنی، دندانپزشکی، پرستاری ومامایی ، داروسازی ، علوم تغذیه و صنایع غذایی، پیراپزشکی، فناوری های نوین پزشکی، طب سنتی، علوم توانبخشی و دانشکده آموزش پزشکی به عهده این اداره می باشد. ضمناً تغذیه دانشجویان ساکن 14 خوابگاه تحت پوشش را انجام می دهد. تهیه غذای کارکنان ستاد دانشگاه و دانشکده های مذکور همچنین برگزاری و پذیرایی مدعوین کلیه مناسبت های مرتبط به معاونت دانشجویی و فرهنگی نیز از جمله وظایف این اداره می باشد.

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست